logo

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KTMSKLEP.PL

I. ZASADY I INFORMACJE OGÓLNE


§ 1

MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k.
ul. Lubelska 35D
10-408 Olsztyn
Nr KRS:0000695797
NIP: 739-389-25-87 
REGON: 366135498

 

Rachunek bankowy:
MBANK
nr rachunku: 83 1140 1111 0000 4184 8300 1001
Siedziba czynna dla interesantów:
poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
sobota: 9:00 - 12:00

Dane kontaktowe:
tel: 89 526 47 49 nr wewn. 3
e-mail: [email protected]


§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) KTMSKLEP.PL – należy przez to rozumieć MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k., ul. Lubelska 35 D, 10-408 Olsztyn, Nr KRS:0000695797, NIP: 739-389-25-87, REGON: 366135498;
b) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w tym zawiera umowy na odległość dotyczące Produktów;
c) Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w w sklepie online wwwktmsklep.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
c) Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca zakupów w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie zakupów w sklepie internetowym nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
d) Serwisem – należy przez to rozumieć prowadzony przez KTMSKLEP Wojciechowicz na swoim portalu internetowym pod adresem: www.ktmsklep.pl
e) Produkcie – należy przez to rozumieć towary przeznaczone do sprzedaży, prezentowane w Serwisie, a w szczególności części motocyklowe i atv, części zamienne i akcesoria dla motocyklisty;
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez KTMSKLEP.PL, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Klientom. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ktmsklep.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta.

§ 3

Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 4

1.Za pośrednictwem Serwisu Klient może nabywać oferowane w nim Produkty.
2. Katalog w Serwisie jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego oraz nie może być traktowany jako oferta.
3. KTMSKLEP.PL zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
5. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 5

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.
3. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, faksem lub emailem.
5. W przypadku wątpliwości lub pytań konsultanci KTMSKLEP.PL są przygotowani do udzielenia Klientowi fachowej informacji. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "KONTAKT".

§ 6

1. Klient może wybrać Produkt albo podczas przeglądania katalogu, albo za pomocą wyszukiwarki.
2. Po wybraniu Produktu należy kliknąć ikonę - "DODAJ DO KOSZYKA".
3. Na stronie koszyka można kształtować liczbę sztuk, weryfikować jego zawartość oraz kontynuować zakupy.

§ 7

1. Celem zakończenia zakupów Klient winien kliknąć ikonę "ZAMÓW".
2. Następnie Klient może wybrać opcje:
"Jestem już zarejestrowany" - jeśli jest zarejestrowanym użytkownikiem. W tym momencie Klient winien się zalogować, jeśli nie zrobił tego wcześniej.
"Chcę się zarejestrować" – jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem. Tworząc konto w Serwisie Klient będzie mógł szybciej robić zakupy, śledzić status swoich zamówień i oglądać historię swoich zakupów.
3. Dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji to:
1) nazwisko i imię / nazwę Klienta
2) adres zamieszkania / siedziby Klienta 
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
4) adres poczty elektronicznej Klienta
5) numer telefonu kontaktowego,
6) numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),
4. W celu przekazania zamówienia do realizacji należy kliknąć na ikonę "KONTYNUUJ".
5. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez KTMSKLEP.PL przyjęcia zamówienia. W terminie 24 godzin od momentu doręczenia zamówienia do KTMSKLEP.PL, system teleinformatyczny KTMSKLEP.PL wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę jednostkową, ilość egzemplarzy, cenę całkowitą, numer zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, Klient może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie. KTMSKLEP.PL zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
6. KTMSKLEP.PL w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia, w szczególności, gdy istnieje podejrzenie, że dane Zamówienie jest składane przez tę sama osobę w celu obejścia szczególnych ograniczeń wynikających z różnych ofert lub akcji promocyjnych. W sytuacji potwierdzenia nadużycia przy składaniu Zamówienia KTMSKLEP.PL zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji takiego Zamówienia. 
7. W przypadku, w którym nie zostanie potwierdzone przyjęcie Zamówienia przez KTMSKLEP.PL do realizacji w terminie wskazanym w ustępie 5 lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią w całości, Zamówienie zostaje anulowane, a oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać. Ponadto w przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oferta przestaje wiązać również w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało złożone przez Klienta mającego status Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oferta przestaje wiązać również w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W takiej sytuacji KTMSKLEP.PL nawiąże kontakt z Klientem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Klienta w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Klienta będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w formularzu zamówienia, KTMSKLEP.PL ma prawo do anulowania zamówienia.
9. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
10. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez KTMSKLEP.PL w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
11. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Klienta.

§ 8

1. Zamówienie zostanie zrealizowane przez KTMSKLEP.PL pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
2. Realizacja zamówień na niektóre towary, między innymi oryginalne części i akcesoria marki KTM, może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
3. W ciągu 24h od daty złożenia zamówienia Klient ma możliwość dodania do swojego zamówienia dodatkowego produktu. Może tego dokonać jedynie telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 895 264 749 (nr wewn. 3), mając jednocześnie przygotowany numer zamówienia, do którego chce dodać dodatkowy produkt, a także numer katalogowy tego produktu.
4. W przypadku, gdy Klient posiada status Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 lub Przedsiębiorcy-Konsumenta nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli KTMSKLEP.PL nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, KTMSKLEP.PL niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem a KTMSKLEP.PL uważana jest za niezawartą.
5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub KTMSKLEP.PL otrzymał należność za zamówienie.
6. System obsługi zamówień w KTMSKLEP.PL jest zautomatyzowany, dlatego należy dokonywać przemyślanych zakupów. Klient nie ma możliwości łączenia zamówień.
7. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) dni roboczych. Z uwagi na wprowadzony system zmianowy i mniejszą ilość pracowników na jednej zmianie w celu utrzymania ciągłości pracy w czasie pandemii COVID-19, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i trwać od 5 do 10 (od pięciu do dziesięciu) dni roboczych. Przez realizację zamówienia należy rozumieć nadanie Produktu przedsiębiorcy świadczącemu usługi kurierskie.

§ 9

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdej przesyłki dołączony będzie paragon lub faktura VAT wyszczególniające wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. KTMSKLEP.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 10

1. KTMSKLEP.PL realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. Produkty dostarczane są za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie w jednej z poniższych sposobów:
1) za pobraniem,
2) bez pobrania.
3. Koszt dostawy Produktów pokrywa Klient.
4. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności oraz dostawcy.
W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Kurier GLS
paczka do 30 kg - płatność z góry (przelew/karta) - 16,50 PLN brutto
paczka do 30 kg - za pobraniem - 19,50 PLN brutto

Kurier InPost
paczka - płatność z góry (przelew/karta) - 15 PLN brutto
paczka - za pobraniem - 16,50 PLN brutto
paczka - płatność z góry (przelew/karta) - odbiór w Paczkomacie 24/7 - 14 PLN brutto
(Gabaryt A - 8x38x64 / Gabaryt B - 19x38x64 / Gabaryt C - 41x38x64)

paczka do 30 kg bez pobrania przy zakupach powyżej 350 PLN brutto - darmowa wysyłka*.

* Darmowa przesyłka obowiązuje przy zamówieniach, gdzie kwota towarów o regularnej cenie przekroczy 350 PLN brutto. Darmowa wysyłka nie obejmuje natomiast zamówień, w których zamawiający korzysta z kodów rabatowych lub użytkowników posiadających przypisany stały rabat do swojego konta w ktmsklep.pl, a także osób dokonujących zakupów jedynie towaru przecenionego.

paczka powyżej 30 kg bez pobrania – cena ustalana indywidualnie z klientem
paczka powyżej 30 kg pobraniowa – cena ustalana indywidualnie z klientem

5. W przypadku, gdy Produkt ma zostać dostarczony Klientowi poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, KTMSKLEP.PL po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dotyczącego Produktu zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny, KTMSKLEP.PL dostarcza Klientowi zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w § 8 terminy realizacji zamówień mogą ulec wydłużeniu, o czym KTMSKLEP.PL zobowiązany jest poinformować Klienta.

§ 11

1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:
a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, który dostarcza przesyłkę,
b) przedpłata na rachunek bankowy bądź płatność online bądź BLIK – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego KTMSKLEP.PL,
c) osobiście w siedzibie KTMSKLEP.PL – w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie KTMSKLEP.PL.
d) kartą płatniczą na poniższych zasadach:
- karty płatnicze, którymi można dokonać transakcji: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
-w przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
e) płatność odroczona PaySmartney

 


 
2. Wybór formy płatności należy do Klienta
3. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny.
4. W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na rachunek bankowy, Klienta zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej rachunek bankowy w terminie do 7 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule należy podać numer zamówienia.)

MOTO REWOLUCJA Sp. z o. o. sp.k.
ul.Lubelska 35 D
10-408 Olsztyn

Rachunek bankowy:
MBANK
nr rachunku: 83 1140 1111 0000 4184 8300 1001

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, RĘKOJMIA, REKLAMACJE
§ 12

1. KTMSKLEP.PL odpowiada wobec Klienta, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy zawarte w Kodeksie cywilnym mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
3. Klient posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Klienta złożonego na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
4. Postanowienia dotyczące Konsumenta o których mowa w ust. 3 stosuje się ponadto do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
5. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.
6. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nieprzedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru, zapakowany w oryginalne opakowanie nieposiadające uszkodzeń. Wraz ze zwracamym produktem do przesyłki należy dołączyć FORMULARZ ZWROTU do pobrania TUTAJ.
6. Cena uiszczona za zakupiony i zwrócony towar, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez KTMSKLEP.PL, przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Klient ponosi koszty związane z przesyłką towaru.
7. Na podstawie art. 10 ust. 3pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) KTMSKLEP.PL nie przyjmuje zwrotów towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) KTMSKLEP.PL nie zwraca kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą lub kredytową.

§ 13

1. W celu zgłoszenia przez Klienta niezgodności z umową zakupionych Produktów lub zgłoszenia skorzystania przez Klienta z rękojmi, należy pobrać i wypełnić formularz dostępny w Serwisie w sekcji "Informacje".
2. Klient dostarczając KTMSKLEP.PL Produkt, którego dotyczy zgłoszenie, winien załączyć do niego kserokopię dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

§ 14

1. KTMSKLEP.PL nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
1) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie produktu ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż Produktu.
2) towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,
3) towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,
4) towary używane po stwierdzeniu wady.
2. Każda wątpliwość dotycząca montażu określonego Produktu powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez Klienta.
3. KTMSKLEP.PL oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru Produktu do potrzeb Klienta.
4. Niektóre z Produktów dostępnych w katalogu nie mogą być wykorzystane do poruszania się po drogach publicznych.
5. KTMSKLEP.PL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Produktu w sposób niezgodny z prawem.

§ 15

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy Produktu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
2. W przypadku niedopełnienia formalności z ust. 1 KTMSKLEP.PL nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe uszkodzenia.

§ 16

Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta Produktu. Gwarancją objęte są Produkty, które zostały dostarczone Klientowi wraz z gwarancją pisemną, zawierającą jej warunki.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
§ 17

1. KTMSKLEP.PL zapewnia, iż dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych KTMSKLEP.PL.
2. Administratorem zbioru danych osobowych Klienta jest KTMSKLEP.PL.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Każdy Klient może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
5. KTMSKLEP.PL nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
6. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez KTMSKLEP.PL umowy zawartej z Klientem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. W przypadku, gdy Klienta posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
3. KTMSKLEP.PL uprawniony jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu, w szczególności w przypadku:
1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
4) siły wyższej,
5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych KTMSKLEP.PL w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.
4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu KTMSKLEP.PL zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.ktmsklep.pl. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez KTMSKLEP.PL zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Klientów po wejściu w życie tych zmian.
5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu KTMSKLEP.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów,
2) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których KTMSKLEP.PL przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
3) korzystanie z Serwisu przez Klienta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od KTMSKLEP.PL.
6. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w Serwisie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną.
7. W celu korzystania przez Klienta z Serwisu, powinien on posiadać:
1) dostęp do Internetu,
2) przeglądarkę internetową Internet Explorer, MozzillaFirefox lub innej odpowiedniej przeglądarki,
3) adres poczty elektronicznej.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Zmiana nazwy KTMSKLEP.PL nie stanowi zmiany Regulaminu.

Darmowa przesyłka od 350 PLN
Darmowa przesyłka od 350 PLN
numer telefonu KTMSKLEP.PL zadzwoń do nas